Józefa Piłsudskiego 18, Lublin
Pon-Pt: 10:00-18:00

ALWAYS BE READY

Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Sklep internetowy (e-sklep) www.4tactical.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
2.    Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
3.    Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4.    Właścicielem Sklepu jest: Ireneusz Wróblewski DEMOBILNET, ul. Mickiewicza 66, 20-466 LUBLIN, NIP 946-248-32-33
5.    Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
6.    Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
a)    Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
b)    Sprzedawca – właściciel Sklepu,
c)    Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://www.4tactical.pl
d)    Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
e)    Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
f)    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
g)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Wymagania techniczne

1.    Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
2.    Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny i oferty promocyjne

1.    Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
3.    Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
4.    Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia § 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1.    Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
2.    Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3.    Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest zalogowanie się na konto Klienta lub założenie konta w przypadku nowych Klientów, natomiast w celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail i utworzyć hasło, a następnie potwierdzić założenie konta poprzez przejście udostępnione w linku aktywacyjnym przekazanym drogą e‑mailową, potwierdzając tym samym założenie konta.
5.    W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
6.    Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7.    Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
–  dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
–  łączna cena brutto,
–  sposób i termin zapłaty,
– sposób i termin realizacji zamówienia,
– prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
– informacja konsumencka.
8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
10.    Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
11.    Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.
12.    Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2
Sposób płatności

1.    Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a)    zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,
b)    za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:
–    przy wyborze dostawy przesyłką kurierską lub pocztą – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,
2.    Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3
Termin płatności

1.    W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2.    Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3.    W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
4.    Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
5.    W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

1.    Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
2.    Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.
3.    Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
5.    Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.
6.    Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.
7.    Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 5
Korekta zamówienia

1.    Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.
2.    Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres demobilpolska@gmail.com
lub kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie: 507 87 55 55
(koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

1.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a)    odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 14zł (wpłata na konto), koszt 17zł (za pobraniem),
2.    Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
3.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje § 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
2)    nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3)    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4)    została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3.    Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
4.    W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
5.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
a)    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b)    żądać usunięcia wady,
c)    żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
5.    W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację
Ireneusz Wróblewski DEMOBILNET, ul. Piłsudskiego 18, 20-011 LUBLIN  lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar  na adres: Ireneusz Wróblewski DEMOBILNET, ul. Piłsudskiego 18, 20-011 LUBLIN
6.    Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.
7.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu: tel. 507 87 55 55 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2.    Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a)    listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
b)    w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
4.    Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
5.    Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
6.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
7.    Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
8.    Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Ireneusz Wróblewski DEMOBILNET, ul. Piłsudskiego 18, 20-011 LUBLIN
9.    Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
10.    Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
11.    Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
12.    Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 3
Gwarancja przy sprzedażyRozdział IV
Postanowienia wspólne§ 1
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
2.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres korespondencyjny,
c)    numer telefonu,
d)    adres e-mail,
e)    informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
f)    w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
3.    Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.
4.    Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
5.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
6.    Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a)    ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
b)    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
c)    rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
d)    innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
7.    Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:
a)    wglądu do swoich danych osobowych,
b)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

1.    Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
2.    Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
3.    Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
4.    Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3
Polityka cookies

1.    Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
2.    Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
3.    Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
–    informacje na temat sesji,
–    ostatnio oglądane produkty,
4.    Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności

1.    Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
2.    Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V
Postanowienia końcowe § 1
Postanowienia ogólne

1.    Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2.    Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3.    Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2.    Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.